Has köp web görmek üçin Seo strategiýasyny nädip saýlamaly - Semalt jogap berýärGoogle ösýär we 2020-nji ýylda ýene-de SEO strategiýaňyza girmek üçin amatly pursat. Häzirki strategiýaňyz gözleg motorlarynyň soňky wakalary bilen henizem dowam edýärmi? Ora-da ahyrsoňy geljek ýyl üçin SEO strategiýaňyzy dogry meýilleşdirmäge wagt tapdyňyzmy? Soňra bu makala size laýyk gelýär. Semalt pursat üçin size möhüm maslahatlar berer we haýsy hereketleri hökman etmeli däldigiňizi aýdar.

SEO strategiýaňyzyň özeninde haýsy nokatlar bolmaly?

2020-nji ýylda üstünlikli SEO strategiýasyny durmuşa geçirmek üçin Google-da bolup geçýän wakalardan gowy habarly bolmaly. Dogry nukdaýnazardan strategiýa düzüp başlanyňyzdan soň hakyky SEO hünärmen sebitine gelersiňiz.

Semalt size iň uly täsir galdyrýan iň möhüm optimizasiýa üçin maslahatlar berýär!

Google ulanyjy üçin amatly web sahypasyny görmek isleýär

Ilki bilen, maksat toparyndan pikir etmek gaty möhümdir. Galyberse-de, önümleriňizi belli bir topara görkezmek isleýärsiňiz. Munuň üçin maksat toparyňyzyň gözleg niýetlerini kartalaşdyrmaly. Iň ideal müşderiňizi göz öňüne getiriň we web sahypaňyzy şoňa görä tertipläň.

Mysal üçin, myhmanlara bir mowzuk hakda mümkin bolan ähli maglumatlary hödürlemeli. Bu önüm sahypalaryna, bloglara we makalalara degişlidir. Diňe şeýdip, web sahypaňyzyň içinde belli bir müşderi profiline doly gabat gelýän sahypalary alyp bilersiňiz. Google has akylly bolýar we web sahypaňyzyň ulanyjy üçin amatlydygyny ykrar eder, sebäbi ulanyjynyň niýetine üns berýärsiňiz.

Mazmuna laýyk web sahypalaryndan başga-da, dostlukly web sahypasynyň dizaýnyny döretmek hem möhümdir. Munuň üçin eskizlenen ideal müşderi profiliňizi ulanyp bilersiňiz we web döredijiňizden dizaýny maksat toparynyň gözleg häsiýetine laýyk getirmegini haýyş edip bilersiňiz. UX (ulanyjy tejribesi) dizaýny diýilýär we SEO strategiýasynyň möhüm bölegi. Ilki bilen bu barada jikme-jik maglumat bermek isleýärsiňizmi? Soňra SEO-da UX dizaýnynyň arasyndaky baglanyşyk baradaky makalamyzy görüň.

Fokus bilen web sahypasynyň gurluşyny üpjün ediň

Google belli bir fokus we/ýa-da maksatly web sahypalaryny görmegi halaýar. Logika görä, bu web sahypaňyzda gezmegi aňsatlaşdyrýar we gelýänler belli bir mowzuk hakda ähli maglumatlary gönüden-göni tapyp bilerler. Web sahypaňyzy esasy mowzuk astynda ulaldyp boljak dürli kiçi mowzuklaryň gowy, tertipli bir bölümi diýip pikir ediň. Şeýle gurluşyň SEO nukdaýnazaryndan her sahypada bir mowzuk hödürläp biljekdigi aýratyn möhümdir. Web sahypaňyzyň mazmuny hakda pikir edendigiňizi Google-a görkeziň we web sahypaňyza gereksiz aýlanmagyna ýol bermäň! Bir sahypany bir mowzuga nädip gönükdirmelidigini we menýu gurluşynda bu girdejini nädip etmelidigini bilmek isleýärsiňizmi?

'Iş stoly' pikirlenmegi bes ediň

Jübi web sahypasyna girýänleriň sany, iş stoluna girýänleriň sanyna görä artmagyny dowam etdirýär. Google-yň yzygiderli ösýän “Mobile First Indexing” -ni göz öňünde tutup, web sahypaňyzyň ykjam wersiýasyndan pikir etmek hakykatdanam möhümdir. Şonuň üçin web sahypaňyzyň ykjam ekrany Google tarapyndan ilkinji indekslenendir.

Gowy iş stoly web sahypasy gözleg motorlarynda tapmagyň aňsatdygyny aňlatmaýar. Jübi telefonyna jogap berýän web dizaýnyna, AMP (Tizleşdirilen ykjam sahypalar) maýa goýuň we ykjam enjamlarda henizem degişli mazmuny üpjün edýändigiňize göz ýetiriň.

Ikinjisi diňe bir maslahat däl, sebäbi köp marketologlar ykjam displeý üçin mazmunyňyzyň gysgaldylmagynyň hem ýaramaz netijelere sebäp bolup biljekdigini ýatdan çykarýarlar. Nädogry durmuşa geçirmek bilen, mobil web sahypaňyzda iň gymmatly baglanyşyklary, suratlary ýa-da CTA-lary görkezip bilmersiňiz!

Degişli gurluş maglumatlary goşuň

Google-yň SERP has barha artýar. Bu diýmek bilen, Google netijeleriň sanyny giňeldýär diýmek däl, has köp web sahypasy SEO-ny goýýar we işleýär. 2020-nji ýyldaky strategiýaňyzda, esasy SEO-dan başga-da bäsdeşleriňizden has köp pikir etmek möhümdir.

Indi gaty möhüm we gurluşly maglumatlary berýän täzelik ýok; web sahypaňyzyň tapylmagy üçin gowy. Birnäçe artykmaçlygy bar. Gözleg netijeleriňizi wizual taýdan baýlaşdyrmakdan başga-da, düzülen maglumatlar Google-a goşmaça maglumatlary okamagy aňsatlaşdyrýar. Düzülen maglumatlar bilen Google-yň halaýan käbir formatlarynda maglumat berýärsiňiz.

Düzülen maglumatlar, belli bir mowzuk hakda ýygy-ýygydan berilýän soraglaryň, önümiňize syn ýa-da iýmit blogynda nahar reseptiniň sazlamasy bolup biler. Size näme gyzykly? Google gurluşly maglumat gollanmalarynda ýeterlik wariantlary hödürleýär.

Tehniki optimizasiýa

Tehniki SEO käbir marketologlary büdremek hökmünde başdan geçirip biler. Galyberse-de, optimizasiýalary amala aşyrmak üçin köp wagt gerek we web sahypaňyzyň kodunda işlemegi aňsatlaşdyrýan owadan suratlar ýok.

Şonuň üçin tehniki SEO barlaglaryňyzda has çalt düşünip bilersiňiz, öňünden kesgitlenen meýilnamany düzmek gowy. Tehniki faktorlaryň köpüsi SEO-a täsir edýär, ýöne aşakdakylara üns beriň:
  • Kanonikler: Web sahypasynyň koduna göz aýlaň we sahypanyň kanonikasynyň özüne degişlidigini barlaň. Aýratyn ýagdaýlarda, kanoniki başga bir sahypa salgylanmalydyr, mysal üçin köp önüm sahypasy bilen iş salyşanyňyzda.
  • txt: Robots.txt-i baş sahypaňyzyň URL-den soň goýuň we hiç kimiň (web sahypasynda birnäçe adam işlän bolsa) sahypalary tötänleýin aýyrmandygyny barlaň. Munuň üçin 'rugsat berme' tekstine üns beriň. Bu sahypanyň SERP-de indekslenmegini isleýärsiňizmi?
  • Meta bellikleri: Bu, web sahypaňyz üçin iň möhüm tehniki barlag. Meta ady we meta beýany, şol sahypa üçin möhüm fokus açar sözleriňizi goşmak bilen dogry gurulmalydyr. Myhman bu sahypada haýsy maglumatlary isleýär we tapyp biler?
  • Web sahypaňyzyň tizligi: Google web sahypalaryňyzyň ýüklenýän wagtyna has berk talap edýär. Web sahypaňyzyň ulanyjy dostlugyna gönüden-göni täsir edýär we şonuň üçin SEO-da uly täsir edýär.
  • Web sahypasynyň howpsuzlygy: Web sahypaňyzda SSL şahadatnamasy barmy? Ygtybarly däl web sahypasy, girýänleriňizi gorkuzýar. Mundan başga-da, Google soňra URL setirinde 'ygtybarly däl' baglanyşygy görkezýär.
  • Suratlaryňyzyň alt beýany: Google gözleg motoryna suratlaryňyza düşünmäge kömek etmegiňizi isleýär. Muny suratlaryňyzyň alt atributlaryny degişli düşündirişler bilen üpjün etmek arkaly edýärsiňiz. Suratyň sahypaňyza baha goşýandygyny görkeziň.

Ösen adamlar üçin ygtyýar döretmek

SEO-daky ygtyýarlyk, web sahypaňyza girýänler we Google tarapyndan ynamdar web sahypasyny döretmekden başga zat däl. Şol ygtyýarlygy üç derejedäki baglanyşyk profiliňizde işlemek arkaly gurup bilersiňiz: baglanyşyk ygtyýary, sahypa ygtyýarlygy we domen ygtyýarlygy.

Degişli we ajaýyp SEO bahasyny döreden platformalardan baglanyşyk ýygnaň. Baglanyşyk gymmaty, beýleki zatlar bilen birlikde gurulýar:
  • web sahypasynyň ýaşy;
  • dürli sahypalarda gelýän baglanyşyklaryň hili;
  • web sahypasynyň meşhurlygy;
  • domendäki sahypalaryň sany.
Strategiýaňyza baglanyşyk profiliňizi nädip gurýandygyňyzy goşýarsyňyz. Bloglar size degişlimi? Habar makalalary? Köp degişli wideo taýýarlamak isleýärsiňizmi?

Başlangyç nokady hökmünde ölçenip boljak web sahypasy

Web sahypaňyzy ölçäp bilmek, SEO strategiýasynda gaty möhümdir. Galyberse-de, maglumat bolmasa işiňiziň islenýän netijä getirendigini ýa-da ýokdugyny bilmeýärsiňiz. Şonuň üçin maksatlaýyn toparyňyzyň haýsy hereketlerini ölçemek isleýändigiňize üns beriň.

Soňra muny nädip ölçäp boljakdygyny kesgitlemek size bagly. Önüm satyn almak üçin düşnüklidir. Sag bol.html URL-ni bellediňiz. Bar bolan maglumatlaryňyzy baýlaşdyrmak üçin näçeräk barýarsyňyz? Iň gowy gonuş sahypalaryňyz haýsylar? Giriş sahypalaryňyzda haýsy wakalar bolup geçýär we sahypanyň haýsy bölekleri görünýär ýa-da seredilmeýär we/ýa-da basylmaýar?

Şol zatlary ölçäp bolýansoň, diňe web sahypaňyzda optimizasiýa edip bilersiňiz. Strategiýaňyzyň möhüm bölegi.

2020-nji ýyl üçin SEO duzaklary näme?

Öň bellenip geçilişi ýaly, SEO-a köp faktor täsir edýär we şonuň üçin haýsy hereketleriň onlaýn tapylmagy üçin peýdaly däldigini anyklamak hem gaty möhümdir. Semalt olary siziň üçin birleşdirdi, şonuň üçin peýdalanyň!

Içerki sahypa bäsleşiginiň öňüni alyň

Içerki sahypa bäsleşigi SEO-da uly ýalňyşlykdyr. Biz köplenç muňa duş gelýäris we müşderilerimiz muny bilmeýärler. Içerki sahypa bäsleşigi, web sahypaňyzyň içinde bir mowzuga birnäçe sahypany gönükdirýändigiňizi aňladýar. Bu SEO üçin gaty erbet.

Näme üçin? Şeýlelik bilen, Google-a şol sahypanyň haýsy sahypanyň iň gymmatlydygyny bilmeýändigiňizi görkezýärsiňiz. Bu, elbetde, ulanyjynyň dostlugyna peýdasy degmez. Soňra Google hemişe SERP-de sahypalaryňyzyň arasynda şol mowzuga geçer. Şonuň üçin birnäçe sahypanyň biri-biri bilen bäsleşýändigini ýa-da ýokdugyny görmek üçin web sahypaňyza göz aýlaň we bir sahypada bir mowzuga ünsi jemläň.

Gowy SEO strategiýasynda gizlin gonuş sahypalary ýok

SEO barada aýdylanda bolsa, belli bir mowzuk hakda hemme zady aýdýan owadan gonuş sahypalaryny döretmek gaty möhümdir. Şeýle-de bolsa, käbir marketologlar web sahypasynyň nawigasiýasyna girmeýän giriş sahypalaryndan akylly peýdalanyp bilerler öýdýärler.

Diýmek, web sahypasyndaky kimdir biri bu sahypa girip hiç haçan şol sahypa girip bilmez. Bu SEO üçin ýaramaz we asla degişli sahypa bolup bilmejekdigini görkezýär. Google-yň algoritminiň bu hili hileleri jezalandyryp başlamagyna diňe wagt gerek.

Şonuň üçin giriş sahypaňyz barada şol sahypanyň haýsy baha goşýandygyny we sahypaňyzyň web sahypasynyň nirededigini öňünden pikir ediň.

Gowy däl daşarky bloglary satyn alyň

Daşarky platformada makalalary çap etmek, domen abraýyny gurmagyň gowy usulydyr. Sahypalaryňyza has köp baha berýän web sahypaňyzy görkezýän baglanyşyklary ýygnaýarsyňyz. Şeýle-de bolsa, köp web sahypasynyň hil däl daşarky platformalarda makalalary ýerleşdirýändigini ýa-da satyn alýandygyny görýäris.

Bu, platformalaryň haýsydyr bir ygtyýarlyk gurmandygyny ýa-da baglanyşyksyz mazmuny öz içine alýandygyny aňladýar. Şeýle ýagdaýda şol platformalara ýerleşdirmek gymmatly däl. Strategiýaňyzda seresaply baglanyşyk dolandyryş meýilnamasyny düzýändigiňize göz ýetiriň.

Bir mowzuga ünsi jemläň we ünsi jemläň

Web sahypaňyzy umumy esasy mowzuga gönükdirmek gowy zat. Soňra web sahypaňyzyň galan bölegine logiki gurluşy ulanýarsyňyz we bu mesele boýunça ähli möhüm maglumatlary hödürleýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, köp web sahypasynyň henizem umumy sözlere ünsi jemleýändigini we hiç ýere çuňluga girmeýändigini görýäris.

Muny edeniňizden soň, Google-a gelýänlere hemme zady hödürläp bilmejekdigiňizi we köplenç diňe iň uly kompaniýalar bilen bäsleşip bilmejekdigiňizi aýdýarsyňyz. Işiňize mahsus terminlere ünsi jemlemek has gymmatlydyr.

Bu, bäsdeşlikden tapawutlanmagy aňsatlaşdyrýar we web sahypaňyza has möhüm myhmanlary awtomatiki çekýärsiňiz.

Netije

Has görnükli bolmak üçin ähli SEO strategiýalaryny bilýän bolsaňyz, indi olary ulanmaly bolarsyňyz. Şeýlelik bilen Semalt, SEO hünärmen kompaniýaňyz, býudjetiňize gowy uýgunlaşdyrylan SEO kampaniýalary bilen ýoldaş bolmak üçin bu kynçylygy başdan geçirdi. Nädip ýoldaş bolup boljakdygyny biliň we has köp haryt dolanyşygy üçin görnükliligiňizi ýokarlandyryň.

mass gmail